Červenec 29, 2017

Cesta k rovnocennému vzdělávání

Název projektu: Cesta k rovnocennému vzdělávání

Doba realizace: 1.1.2017 – 31.12.2017

Místo realizace projektu: Dobrá Voda na Toužimsku a Nová Farma na Tepelsku

Projekt reaguje na potřeby dětí žijících v těžkých životních podmínkách v sociálně vyloučených obcích na Toužimsku a Tepelsku. Děti z těchto lokalit mají nesnadnou startovní pozici při jejich cestě za vzděláním. Jejich situaci ovlivňuje mnoho faktorů, jako například nízké sebevědomí, nedostatek motivace k pravidelné školní docházce, chybějící podpora a ohodnocení ze strany rodičů, nekvalitní zázemí pro přípravu do školy, nevyhovující dopravní spojení z domova a negativní sociální status rodiny. Prioritou pro nás není nabízení aktivit ve vyloučených lokalitách, ale zapojení dětí mezi kolektiv dětí z majoritní společnosti. Mnohé ze znevýhodněných dětí  nejsou zvyklé komunikovat se svými vrstevníky a jsou vystaveny posměškům a ústrkům. Pracovnice podporují rodiče, aby děti posílali do MŠ, což se nám daří pro děti ve věku 5 let. U mladších ročníků se soustředíme na individuální přístup k osobnosti každého dítěte, podporujeme samostatnost a sebedůvěru a zároveň vedeme děti ke spolupráci v kolektivu. V mnohých případech rodiče nerozumí, proč by mělo dítě navštěvovat MŠ nebo ZŠ, pro ně samotné taková činnost není důležitá. Často se setkáváme s tím, že rodiče nechtějí své děti pouštět do kolektivu jiných dětí či MŠ, protože s nimi chtějí být doma. Tam se jim ovšem nevěnují a děti tráví čas bezprizorně, nemají režim (vstávají v pozdním dopoledni) a nudí se. Pro naši práci je tedy důležitá úzká spolupráce s rodiči, snažíme se jim ukázat správnou cestu, jak by se měli k dítěti chovat a proč je školní docházka důležitá.

V rámci projektu realizujeme následující aktivity:

 1. Předškolní klub na Nové Farmě
  • Nejmenší děti (ve věku 2-4 let) z NF potřebují ke svému rozvoji podporu v předškolní výchově, aby se naučily kooperaci, zásadám správného chování a pravidelnému režimu. Aktivita se realizuje 2 x 2 hodiny týdně na NF, kde je největší množství dětí této věkové skupiny. Cílem výchovy je příprava dětí na nástup do MŠ a zvládnutí požadovaných nároků. Výchova probíhá v prostorách školičky ČZ na Nové Farmě, bez přítomnosti rodičů. S rodiči jsme však v pravidelné kontaktu, a plánujeme také nějaké společné tvořivé aktivity.
 2. Předškolní příprava pro budoucí prvňáčky
  • V rámci předškolní přípravy se děti z Dobré Vody a Nové Farmy (ve věku 5-6 let) učí rozvíjet poznávací dovednosti, představivost, tvořivost, komunikační dovednosti, schopnosti navazovat sociální kontakty, dále jsou vedeny k pozitivnímu přístupu k učení, samostatnosti, k úctě k sobě a ohleduplnosti k druhým. Mezi hlavní činnosti patří práce s pracovními listy, koncentrace na úkol a jeho vypracování, tak, aby byly lépe vybaveny pro vstup no 1. třídy základní školy.
 3. Individuální podpora vybraných dětí
  • Aktivita je zaměřena na individuální podporu dětí (ve věku 6- 8 let), které nezvládají „nápor“ školních povinností a potřebují motivaci, která se jim nedostává ze strany rodičů (ti látku základní školy často zvládají s obtížemi, někdy ji však ani nezvládají). V rámci této aktivity podporujeme také děti,které mají poruchy učení, jsou šikanované ve škole, nebo u nich sledujeme agresivní chování v jejich nejbližším prostředí, tj. v rodině, ze strany příbuzných, přátel a s tím spojená traumata, která děti nedokáží řešit. Hlavním cílem je neprodleně reagovat na aktuální potřeby dětí a nacházet efektivní řešení. Naše sociální pracovnice vytipovaly 6 dětí, se kterými se intenzivně pracuje – pravidelně například dojíždí na hipoterapii (fyzioterapeutická metoda vhodná kromě dětí s tělesným postižením také pro děti s poruchami pozornosti, učení, hyperaktivitou apod.) využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně) a dle potřeb daného dítěte jim bude případně nabídnuta jiná forma odborné pomoci.
 4. Volnočasové aktivity pro znevýhodněné děti
  • Sociálně znevýhodněné děti mají stejné potřeby jako děti z běžných rodin, například  ježdění na výlety, tábory, návštěvy kulturních a sportovních akcí. Děti však neovlivní finanční a sociální situaci svých rodin, které jim podobné zážitky často nemohou poskytnout. Proto chceme organizovat volnočasové aktivity pro děti (ve věku 2- 8 let) ve formě tvořivých dílen (například keramická dílna pro maminky s dětmi) a několika jednodenních výletů.
Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Albatros.