Červenec 29, 2017

Pryč ze začarovaného kruhu sociálního vyloučení

Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

Místo realizace projektu: obce v působnosti ORP Karlovy Vary a ORP Mariánské Lázně

Projekt je zaměřen na práci s důsledky sociálního vyloučení, které se ve stále vyšší míře objevují a jejich neuspokojivé či žádné řešení vede k jejich  prohlubování a minimální šanci na zlepšení.  Jedná se zejména o zadlužení. Mezi zhruba 300 klienty Českého západu má vysoké procento problémy s dluhy. Jedná se o dluhy na nájemném, na službách spojených s bydlením (elektřina, plyn), dluhy vůči pojišťovnám a zejména vůči poskytovatelům nebankovních (zřídka bankovních) úvěrů. Neuspokojivá ekonomická situace vede dlužníky k tomu, že hledají únik a „východiska“ v návykových látkách (pervitin a alkohol) a výherních automatech, což nezřídka vede k závislostem. V neposlední řadě přináší život v sociálním vyloučení, neuspokojivá ekonomická a životní situace řadu zdravotních rizik a problémů, jenž nebývají včas diagnostikovány případně řešeny odpovídajícím způsobem (ve vyloučených lokalitách se nachází řada osob s vážnými psychickými problémy či i duševními nemocemi, které nebyly nikdy řádně diagnostikovány a léčeny, řada osob trpí neléčenou cukrovkou a řadou dalších civilizačních chorob). Na vině je chybějící prevence, nezodpovědný přístup k léčbě, despekt k současným autoritám, ale rovněž chybějící síť pomáhajících profesí.

Český západ od roku 2002 poskytuje v těchto lokalitách sociální služby (od roku 2007 má registrované terénní programy a sociálně aktivizační služby) a je rovněž průkopníkem komunitní práce v ČR, problémy regionu tedy zná velmi dobře . Současný stav předlužení, závislostí a neuspokojivého zdravotního stavu obyvatelstva však považuje za mimořádně nebezpečný a jeho řešení přesahuje dalece rámec běžné sociální práce. Vyžaduje zapojení širší sítě odborníků, kteří by s identifikovanými problémy měli zkušenosti, byli v těchto problematikách řádně vzdělaní a měli by kompetence a prostor s těmito lidmi pracovat systematicky.  Zároveň je Tepelsko a Toužimskou krajem, kde notoricky chybějí oborníci téměř všech profesí, proto je velmi těžké najít řešení.

Cílem projektu je zlepšit životní situaci obyvatel sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku a Toužimsku a napomoci jejich integraci do většinové společnosti. Díky projektu chceme dosáhnout toho, že bude “ narušen“ začarovaný kruh dluhů, závislostí a celkově špatné životní situace, který se v posledních letech zdá mnohem pevnější a beznadějnější.

Tohoto cíle chceme dosáhnout naplněním následujícch dílčích cílů:

  • snížit zadlužení obyvatel sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku a Toužimsku formou intenzivního dluhového poradenství, přístupem k právním službách a asistencí při řešení dluhů.
  • zajistit přístup k odborné péči osobám závislým na návykových látkách a výherních automatech a nastavit mechanismy, které povedou k boji s těmito sociálně patologickými jevy.
  • zajistit přístup k odborné péči osobám trpícím duševním onemocněním či výraznými duševními problémy a nastavit mechanismy, které sníží riziko a důsledky těchto problémů.
  • zlepšit postoj osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách k vlastnímu zdraví a podpořit je v řešení svých zdravotních problémů a přístupu k preventivní péči. Tohoto stavu chceme dosáhnou formou včasné prvotní diagnostiky problému v přirozeném prostředí klientů a dlouhodobé asistenci při řešení problémů s lékaři či jinými odborníky.
  • vytvořit síť odborníků se specifickými zkušenostmi a nástroji pro boj s dluhy, sociálně patologickými jevy, duševními nemocemi a sociálně zdravotními problémy a pokusit se přenést jejich dobrou praxi do regionu Tepelska a Toužimska ať už formou přímého poradenství nebo výměnnou zkušeností na odborné úrovni.

Projekt byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.