17. 5. 2015

Lepší budoucnost pro romské děti a mládež

Karlovarský kraj // Teplá, Toužim – Dobrá Voda // 17. 5. 2015

Český západ, o.p.s. zahájil realizaci projektu Lepší budoucnost pro romské děti a mládež. Financován bude z grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace, který bude krýt 89,82% celkových nákladů na projekt, tedy 950 000 z 1 057 673 korun. Cílem projektu je poskytnout podporu romským rodinám ze sociálně vyloučených oblastí Toužimska a Tepelska tak, aby romské děti a mládež byly v budoucnu schopné zařadit se plnohodnotně do většinové společnosti a mohly uspět na trhu práce a mimo vyloučenou lokalitu. Podpora se bude týkat motivace dětí, rodičů a mládeže v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit a předškolní výchovy. Konkrétní podpora bude realizována v  oblastech: Předškolní výchova a podpora vzdělávání pro děti z Nové Farmy, pravidelné volnočasové aktivity v rodinách a aktivní zapojení mládeže do volnočasových aktivit a realizace volnočasových aktivit pro děti a mládež mimo vyloučené lokality.

S předškolní výchovou dětí na Nové farmě již jsou zkušenosti. Do 31. 3. 2015 byla předškolní výchova dětí na Nové Farmě realizována organizací Nová škola a využívalo ji 8 dětí. Od 1. 4. 2015 je kontinuita zajištěna právě prostřednictvím tohoto programu. Absolvování předškolní výchovy pro děti znamená větší šanci a motivaci uspět během základní školní docházky. Cílem je motivovat minimálně 5 dětí ke zvládnutí přípravné třídy základní školy a minimálně 3 děti ke zvládnutí první třídy. Předškolní příprava se celkem bude týkat 11 dětí, které rodiče nemohou posílat do MŠ v Teplé. Tato čísla znamenají mnoho. Kromě samotné přípravy dětí i to, že rodiny si zvyknou na pravidelnou školní docházku dětí a budou je v ní podporovat. Motivaci rodičů podporovat děti ve studiu bude napomáhat asistence v rodinách a individuální přístup. Na zvýšení zájmu rodičů o trávení času dětí se mají podílet i volnočasové aktivity. Jejich smyslem není děti „jenom“ zaměstnat, ale také podporovat rodičovské kompetence při výchově dětí při společném trávení volného času. Společné volnočasové aktivity by mělo využívat minimálně 8 rodin.
Problém nakládání s volným časem se týká ještě ve větší míře dospívající mládeže, tj. dívek ve věku 14-16 let a chlapců ve věku 16-18 let. Tato věková skupina již nemá zájem o „dětské“ aktivity, kterými jsou např. tvořivé dílny a je třeba pro ni zajistit aktivity adekvátní jejich věku, aby se do nich zapojilo alespoň 12 chlapců a děvčat z Dobré Vody.
Realizace volného času mimo vyloučené lokality znamená vycestovat a poznávat, jak tráví volný čas děti z většinové společnosti. Jedná se o výlety, návštěvy divadla, kina, výstav a další aktivity, které jsou pro romské děti vzácností. Cílovou skupinou těchto aktivit je minimálně 44 dětí z Dobré Vody a Nové Farmy.

Projekt „Lepší budoucnost prioritní oblasti  děti a mládež“, číslo projektu 3750014, podpořil Fond pro nestátní neziskové organizace v rámci prioritní oblasti  Sociální inkluze – www.fondnno.cz. Český západ, o.p.s., bude v roli realizátora projektu zajišťovat monitoring a pravidelnou supervizi.