2. 9. 2015

Projekt Udržitelnost sociálních služeb komunitního centra Českého západu dospěl k závěru

Závěrečná zpráva

Karlovarský kraj // Toužim // Dobrá Voda // 2. 9. 2015

Český západ, o.p.s. působí ve vyloučené lokalitě Dobrá Voda již od roku 2002. Od roku 2007 působí jako poskytovatel registrovaných služeb terénní programy a sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Od roku 2009 poskytuje služby v oblasti zaměstnávání – práci v chráněných dílnách, veřejně prospěšné práce, pracovní poradenství a zprostředkování kvalifikace a rekvalifikace. V roce 2011 Český západ expandoval s terénními programy z Dobré Vody do dalších vyloučených lokalit na Tepelsku a Toužimsku. Vedle toho rozšířil také možnosti podporovaného zaměstnávání ať už v Českém západě nebo u smluvních zaměstnavatelů. Bez finanční podpory plynoucí z operačních programů, příspěvků a grantů, by však nemohl svou každodenní práci vykonávat.

K 31. 8. 2015 skončil projekt Udržitelnost sociálních služeb komunitního centra Českého západu financovaný z OP Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci globálního grantu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, prioritní osa Sociální integrace a rovné příležitosti. Projekt přímo navazoval na realizaci rekonstrukce komunitního centra Českého západu probíhající v rámci projektu Revitalizace centra sociálních služeb Dobrá Voda.

Obsahem projektu Udržitelnost sociálních služeb komunitního centra Českého západu byla udržitelnost sociálních služeb, fakultativních aktivit a dalších činností po dobu realizace rekonstrukce objektu i po jeho dokončení. Jednalo se zejména o udržitelnost registrované služby terénní programy a udržitelnost registrované služby sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Zatímco první jmenovaná obnáší prvotní kontakt s obyvateli vyloučených lokalit na Tepelsku a Toužimsku a nabízí jim řešení problémů v oblasti bydlení, vzdělání, zaměstnání, sociálních otázek a sociálně-patologických jevů a je poskytována dospělým a mladým lidem starším 15 let, sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi podporuje fungování rodiny a jejích jednotlivých členů od 15 do 65 let a napomáhá jim k zařazení a udržení se na trhu práce, zvyšování kvalifikace či přípravě na budoucí povolání. Projekt zahrnoval též fakultativní činnosti navazující na sociálně aktivizační služby a vyplňující volný čas obyvatel vyloučených lokalit. Součástí programu byla též místní spolupráce a další vzdělávání pracovníků působících v přímé péči s klientem dle zákona 108/2006 Sb. Partnerem tohoto projektu byl Kotec, o.p.s.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit šance obyvatel sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku a Toužimsku na integraci na trhu práce a na začlenění do většinové společnosti. Dílčími, ale neméně důležitými cíly bylo zajištění dostupnosti terénních programů a sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve vyloučených lokalitách, motivace obyvatel vyloučených lokalit ke zvýšení kvalifikace a vytvoření funkční sítě subjektů, která se bude podílet na zlepšení obrazu vyloučených lokalit v očích veřejnosti. Udržitelnost sociálních služeb byla též podmínkou realizace předchozího investičního projektu IOP na který tento projekt přímo navazoval.

Zatímco terénní služby a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou hlavní náplní obecně prospěšné společnosti Český západ, jsou tu i další fakultativní služby, jejichž smyslem je vyplnit volný čas klientů aktivitami, které je budou motivovat ke změně a ukážou, jak lze žít i mimo vyloučenou lokalitu. Těmito aktivitami byly v rámci programu Udržitelnost sociálních služeb Českého západu tvořivé dílny, truhlářský kroužek, keramický kroužek a dámský klub. Kvůli rekonstrukci sídla Českého západu byla však realizace některých naplánovaných činností posunuta.

Pro zaměstnance program poskytl možnost získávat nové informace ze sféry sociálních služeb a tím souvisejících zákonů, zajišťování financování organizace, řízení lidských zdrojů a public relations.
Celkové výdaje projektu činily 4 252 554,80 Kč. Z této částky byl poskytnut příspěvek ze strukturálních fondů ve výši 3 614 671,58 85,00 (85%) a ze státního rozpočtu 637 883,22 Kč (15%). Termín ukončení projektu byl oproti původnímu schválenému záměru prodloužen o dva měsíce z důvodu velkého zájmu o nabízené fakultativní aktivity.
Na závěr lze konstatovat, že projekt probíhal plynule bez větších komplikací a splnil stanovený cíl tj. zvýšit šance obyvatel sociálně vyloučených lokalit na integraci na trhu práce potažmo do většinové společnosti. Sociální služby, terénní programy a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, podpořily celkem 163 osob během projektu. Klienti projevovali zájem o nabízené fakultativní aktivity a účastnili se truhlářského a keramického kroužku, tvořivých dílen, dámského klubu a doprovodných fakultativních aktivit. V rámci vzdělávání bylo podpořeno celkem 9 osob. Celkový počet podpořených osob byl tedy 172, přičemž každá osoba byla do celkového součtu započítaná pouze jednou. Výstupem z projektu je vytvořený produkt – Metodika místní spolupráce na Toužimsku a Tepelsku.

Více informací:

BA (Hons) Marta Schneiderwinklová,
projektová manažerka, fundreiserka
e-mail: marta.schneiderwinklova@cesky-zapad.cz
e-mail: projekty@cesky-zapad.cz
tel.: 607 405 433