Duben 7, 2019

Rozšíření služby SASRD a podpora sociální komunitní práce na území Bečovska, Bochovska a Tepelska

Doba realizace projektu: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022

Místo realizace projektu: území Bečovska, Bochovska a Tepelska

Hlavním cílem projektu je rozšíření registrované služby SASRD na Bochovsko a Bečovsko, podpora komunitní sociální práce na tomto území a na Tepelsku a ověření spolupráce mezi neziskovou organizací Český západ a obcemi Bečov a Bochov při budování sítě na jejich území, konkrétně rozšíření nabídky soc. služby SASRD v terénní formě. Předpokládáme, že by se v budoucnu obce samy spolupodílely na financování soc. služeb na svém území a staly by se iniciátory potřebných kroků ke snížení sociálního začleňování svých obyvatel, ne pouze přijímatelem soc. služeb od jiné NO.

Při realizaci plánujeme aktivně spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany dětí, střediskem výchovné péče, školskými zařízeními, policií, středisky volného času, specializovanými školami atd.

Dílčí cíle projektu jsou následující:

– Posilování rodičovských a dalších kompetencí rodičů pro řešení nepříznivé sociální situace rodiny v jejím přirozeném prostředí

– Podpora cílové skupiny v získávání a udržování kompetencí nezbytných k zajištění fungování rodin a příznivého vývoje dětí

– Začlenění uživatelů do společnosti

– Zabránění izolaci a segregaci

– Snížení závislosti na sociálních dávkách

– Zajištění lepší dostupnosti a udržitelnosti kvalitních sociálních služeb pro rodiny s dětmi

V případě komunitní sociální práce se chceme zaměřit především na posilování místní komunit formou přímé podpory a aktivizace komunity. Do řešení problémů v lokalitách na Bochovsku, Bečovsku a Tepelska chceme zapojit všechny strany, kterých se tyto problémy týkají.

 

Projekt Rozšíření služby SASRD  a podpora sociální komunitní práce na území Bečovska, Bochovska a Tepelska byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou ve výši 2 341 262,50 Kč.